Poradnictwo prawne to szczególnego rodzaju usługi świadczone podmiotom stosunków prawnych w celu ochrony ich prawnie chronionych interesów. W Polsce pomoc prawną świadczą adwokaci, radcy prawni, notariusze oraz (w niepełnym zakresie) doradcy podatkowi i prawnicy.

W odniesieniu do adwokatury, kluczowy wydaje się przede wszystkim art. 4 prawa o adwokaturze i dyrektywa zawarta w jego ust. 1: „zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami” (Ustawa z dnia 26 maja 1982 r., prawo o adwokaturze, t.j. Dz. U. 2016.0.19999) . Jeśli chodzi natomiast o radców prawnych to wspomnieć trzeba głównie o treści, podobnie jak w przypadku prawa o adwokaturze, art. 4 ustawy o radcach prawnych, w brzmieniu: „Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej (Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r., o radcach prawnych, t.j. Dz. U. 2017.0.1870).”

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, funkcjonuje pogląd, iż używane przez Ustawodawcę i to zarówno w odniesieniu do ustawy o radcach prawnych jak i prawa o adwokaturze określenie „pomoc prawna” ma charakter wyjątkowo ogólny, nieostry (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. akt SK 22/02, Legalis).

Video chat dla prawnika czyli czym jest e-porada prawna?

Natomiast e-porada prawna to usługa związana z poradnictwem prawnym na odległość z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość.

Po masowym napływie innowacji w ostatnich latach nastąpił szereg zmian, które radykalnie zmieniają funkcjonowanie społeczeństwa. Ta rewolucja technologiczna dotarła nawet do sektora prawniczego, digitalizując usługi poprzez pojawienie się usługi e-porady prawnej.

Zważywszy na powyższe, podkreślić trzeba, że ustawodawca w żaden sposób nie precyzuje charakteru udzielanej porady prawnej, nie określając również jej formy, sposobu (pisemna, ustna). W związku z tym poprzez szerokie rozumienie pojęcia „pomoc prawna”, nie wykluczona wydaje się również możliwość udzielania porad prawnych danemu podmiotowi, również w formie elektronicznej, co w dobie współczesnego, szerokiego dostępu do internetu, wydaje się rozwiązaniem niezwykle praktycznym.

Jednakże starając się znaleźć prawne uzasadnienie dla możliwości udzielania porad prawnych przez Internet, zasadnym wydaje się odniesienie do ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przez rzeczone usługi świadczone drogą elektroniczną, rozumie się „wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej(…)” (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz. U. 2017.0.1219). Przytoczona definicja, nie odnosi się jednoznacznie do możliwości świadczenia usług porad prawnych przez Internet, jednakże dokonując wykładni per analogiam, stwierdzić należy, iż jest to możliwe zwłaszcza w kontekście jej początkowych sformułowań, a nadto a contrario skoro nie istnieje wyraźny zakaz świadczenia usług prawnych na odległość, tym samym stwierdzić należy iż forma e-porady prawnej jest dopuszczalna w obrocie prawnym.

Należy pamiętać jedynie o kwestii związanych z tajemnicą zawodową. W doktrynie tajemnicą zawodową adwokatów, a także radców prawnych objęte są wszelkie dokumenty uzyskane od klienta, niezależnie od miejsca w którym się znajdują (J. Kurek, Tajemnica zawodów prawniczych. Tajemnica Adwokacka, 2013, Legalis). Mianowicie w kontekście udzielania porad drogą internetową, znajduje to odzwierciedlenie w zbiorze etyki zawodowej adwokata, a konkretnie w jego art. 19: „przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i uprzedzenia klienta o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystywaniu tych środków.” (Obwieszczenie prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) z dnia 14 grudnia 2011 r., K. Adw nr 1, poz.1).

Video chat dla prawnika

Video chat dla prawnika czyli od tradycyjnej porady do e-porady prawnej

Dotychczas preferowaną formą wyboru prawnika, była często żmudne korzystanie z wielu porad prawnych, aby dokonać wyboru najodpowiedniejszego prawnika dla naszej sprawy.

Z nowych narzędzi cyfrowych, w tym video chat, wyłania się postać niejako e-prawnika, tudzież adwokata online, który oferuje swoje usługi klientom korzystającym z sieci i technologii informatycznych. Umożliwiło to większą interakcję i większy zakres świadczonych usług prawnych.

Video chat dla prawnika wprowadza nowe formy komunikacji pomiędzy pełnomocnikiem a klientem, oferując większą szybkość i natychmiastowość komunikacji. Ponadto zapewnia profesjonalistom i osobom prywatnym nowe sposoby współpracy, szybsze tworzenie dokumentów i ich opracowywanie na odległość oraz natychmiastowe i sprawne rozwiązywanie problemów.

Dzięki wideorozmowie z prawnikiem i nowym kanałom komunikacji, usługi prawne stały się bardziej dostępne dla wszystkich użytkowników.

Poza osobistym doradztwem dla klientów, e-poradnictwo prawne w formie video chat, oferuje ogromny potencjał, jak projektowanie niestandardowych umów online, bezpłatne konsultacje prawników, z istotną oszczędnością czasu.

Klient aby uzyskać e-poradę prawną w formie video chat, nie musi wychodzić z domu, wystarczy dostęp urządzenia elektronicznego do internetu oraz wbudowany mikrofon i kamera, które są standardem w smartfonach i laptopach. Dokumenty można przekazywać za pośrednictwem live chat’a w trakcie trwającej rozmowy. Istnieje również możliwość udostępnienia pulpitu ekranu komputera. Zaletą wideorozmowy jest nie tylko możliwość weryfikacji tożsamości klienta, ale szybkość działania i dostępność dla każdego niezależnie od posiadanych ograniczeń w poruszaniu się czy odległości miejsca pobytu.

O wdrożeniu porad prawnych online, od 2002 r. rozpisywał się portal e-prawnik. Natomiast wedle statystyk, najwięcej e-porad prawnych udziela portal https://www.darmoweporady.pl/

Zalety Video chatu do e-porady prawnej

  • wygoda: dzięki dostępowi do Internetu w zaciszu własnego domu otrzymasz spersonalizowaną pomoc prawnika za pośrednictwem wideorozmowy
  • bezpieczeństwo: zapobiega utracie tych dokumentów, a płatność za usługę jest w pełni chroniona przez elektroniczne metody płatności
  • elastyczność: dostępność platformy video chat przez cały dzień i z dowolnego miejsca
  • oszczędność: kontraktowanie usług jest bardzo ekonomiczne, oprócz oszczędności generowanych w celu uniknięcia podróży
  • natychmiastowość: ułatwia podejmowanie decyzji, ponieważ zapewnia szybką reakcję profesjonalistów.

Programiści w FullCall opracowali wtyczkę do video chat, umożliwiającą wideorozmowy za jednym kliknięciem w widget na stronie internetowej prawnika. E-porada prawna w formie video chat nie wymaga po stronie Klienta żadnej interakcji polegającej na rejestracji, ściąganiu aplikacji czy instalacji czegokolwiek. Aby nawiązać wideorozmowę z prawnikiem, wystarczy tylko dostęp do Internetu i kamera wbudowana w urządzenie elektroniczne. To niezmiernie proste i intuicyjne narzędzie, które zrewolucjonizuje rynek poradnictwa prawnego.

FullCall Video chat dla prawnika – jak działa?

FullCall jest wtyczką do wideorozmowy poprzez jedno kliknięcie. Klient nie musi nic instalować, nigdzie się logować ani rejestrować. Tym samym do przeprowadzenia rozmowy video z prawnikiem, wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu oraz wbudowaną kamerą i głośnikiem. FullCall jest tzw. przeglądarkową wtyczką (tzw. widgetem, [czyt. widżetem]), dedykowaną dla właścicieli stron internetowych.

Nasze innowacyjne rozwiązanie i jego użyteczność w kontekście pandemii, docenił niezależny portal sprawnymarketing.pl.

FullCall na tle konkurencji, oferujących rozwiązania do video chat, wyróżnia się w pierwszej kolejności tym, iż jest darmową wtyczką do umieszczenia na stronie internetowej użytkownika. Po umieszczeniu jej, na dowolnej podstronie widoczny jest estetyczny widget, w kolorystyce dostosowanej do szaty graficznej strony użytkownika.

Zachęcamy do całkowicie darmowego przetestowania wtyczki do video chat, pod poniższym linkiem: https://fullcall.com/