REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI FullCall

DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia drogą elektroniczną usługi o nazwie FullCall,
w tym w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników FullCall.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a. Operatorze – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą RES Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (adres ul. Łabędzka 47, 44-121 Gliwice) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000302798 posiadającą NIP: 9691525536 oraz numer identyfikacyjny REGON: 240943365, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł.

b. Serwisie – należy przez to rozumieć witryny internetowe FullCall działające pod adresami internetowymi https://FullCall.pl oraz https://FullCall.com prowadzonymi przez Operatora, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a także udostępniane za jego pomocą narzędzia służące do świadczenia Usług, w tym widżet służący do komunikacji z Odwiedzającym.

c. Użytkowniku – należy przez to rozumieć Właściciela Konta lub inną osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która została upoważniona przez Właściciela Konta do korzystania z Konta.

d. Loginie – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.

e. Haśle – należy przez to rozumieć ciąg o długości przynajmniej 8 znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się na Serwis przez Użytkownika.

f. Koncie – należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Serwisu, a także z innych Usług.

g. Odwiedzający – osoba kontaktująca się z Użytkownikiem poprzez narzędzia udostępnione Użytkownikowi przez Operatora w ramach Usług.

h. Okresie Próbnym – należy przez to rozumieć wskazany przez Operatora okres kolejnych 14 (czternastu) dni, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny.

i. Okresie Subskrypcji – należy przez to rozumieć okres działania Konta, za jaki uiszczono Opłatę Subskrypcyjną.

j. Opłacie Subskrypcyjnej – należy przez to rozumieć łączną miesięczną opłatę z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej w Planie Subskrypcji.

k. Planie Subskrypcji – należy przez to rozumieć wariant działania Konta wybrany z dostępnych na stronie https://FullCall.com/cennik.

l. Ulepszeniu Parametrów Konta – należy przez to rozumieć powiększenie wybranych parametrów Konta dokonane na żądanie Administratora Konta.

m. Cenniku – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą porównanie możliwości i cen Planów Subskrypcji Serwisu. Dostępna pod adresem: https://FullCall.com/cennik.

n. Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu.

o. Raporcie – należy przez to rozumieć zestawienie danych zgromadzonych w Serwisie według parametrów określonych przez Użytkownika lub Serwis, tworzone w ramach działania Serwisu.

p. Usługach (Usłudze) – należy przez to rozumieć Usługę lub Usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.

q. Właścicielu Konta – należy przez to rozumieć osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu założyła w Serwisie Konto i uzyskała dostęp do Usług. Właścicielem Konta może być ponadto osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, dla której Konto zostało założone przez osoby upoważnione do reprezentacji tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osoby prawnej w imieniu i na rzecz takiego podmiotu.

r. Witryna – strona www Użytkownika, poprzez którą Użytkownik umożliwia Odwiedzającym kontakt z Użytkownikiem z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych Użytkownikowi przez Operatora w ramach świadczonych Usług.

s. Administratorze Konta – należy przez to rozumieć Użytkownika posiadającego prawa administracji Kontem. Domyślnie Administratorem Konta jest Właściciel Konta, przy czym może on przyznać uprawnienia Administratora Konta innym Użytkownikom.

t. Panelu Ustawień Konta – należy przez to rozumieć podstronę Serwisu znajdującą się pod adresem https://app.FullCall.com/dashboard, na której Administrator Konta może edytować ustawienia Konta po uprzednim zalogowaniu się do Konta pod adresem https://app.FullCall.com/login.

u. Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

v. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.

2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.

3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę polegającą na:

a. umożliwieniu realizacji internetowych połączeń audio, audiowizualnych, tekstowych oraz mailowych (za pomocą formularzy mailowych) między Odwiedzającymi Witrynę a Użytkownikiem poprzez wygenerowany indywidualnie skrypt integrujący wybraną Witrynę z zewnętrznym REST API, który użyty w kodzie Witryny, skutkuje dodaniem widżetu umożliwiającego ww. połączenia;

b. umożliwieniu personalizowania widżetu przez Użytkownika oraz udostępnienie REST API wraz z widżetem,

c. bieżącego i historycznego monitoringu aktywności Odwiedzających Witrynę, w tym statystyki ich odwiedzin, zachowań związanych z widżetem, połączeń i prób połączeń;

d. tworzenia profilów Odwiedzających wg parametrów wskazanych przez Użytkownika oraz udostępnienie danych statystycznych i raportów aktywności.

4. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub dostali dostęp do Konta przydzielony przez Administratora Konta.

5. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.

6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonych przez Operatora warunków. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.

7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.

8. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:

a. Procesor 2000 MHz,

b. Pamięć RAM: 4096 MB,

c. Podłączenie do Internetu,

d. Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3, JavaScript i WebRTC, z włączona obsługą Cookies, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową,

e. Mikrofon i kamera kompatybilne z urządzeniem,

f. Co najmniej jedno aktywne konto e-mail,

g. Co najmniej jeden aktywny komórkowy numer telefoniczny (umożliwiający odbiór wiadomości SMS).

9. Do prawidłowej obsługi widżetu przez Witrynę, wymagane jest, aby Witryna była dostosowana do wyświetlania przez przeglądarki wspierające HTML5, CSS3, JavaScript i WebRTC, z włączona obsługą Cookies.

10. Operator oświadcza, że świadczy Usługę za pomocą aplikacji, która znajduje się w chmurze AWS Amazon i jest zabezpieczona zgodnie ze wszystkimi standardami telekomunikacyjnymi. Zarówno aplikacja jak i wszelkie przechowywane w niej dane są zabezpieczone 256-bitowym protokołem SSL A+ grade.

11. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść rozmówi i komunikatów pomiędzy Użytkownikami i Odwiedzającymi wykonanych za pośrednictwem Usług dostarczonych przez Operatora. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, które uzyskały dostęp do ww. treści.

REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU

1. Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie, w sposób opisany w Regulaminie, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym (z wyłączeniem Okresu Próbnego) po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Planu Subskrypcyjnego.

2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich pól formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika przycisku „Rejestruję się”.

3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika co najmniej następujących danych:

a. Imienia i nazwiska bądź nazwy firmy;

b. Adresu poczty elektronicznej Użytkownika;

c. Nr telefonu Użytkownika;

d. Adresu strony internetowej Użytkownika;

e. Hasła dostępu dla Użytkownika (Hasło).

4. Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.

5. Po aktywacji Konta, Użytkownik może korzystać z Serwisu w ograniczonym zakresie, za darmo przez określony Okres Próbny. Po jego upływie, aby dalej korzystać z Konta, Administrator Konta musi opłacić wybrany przez siebie Plan Subskrypcyjny. W szczególnych wypadkach, na wniosek Użytkownika Operator może uzgodnić z Użytkownikiem indywidualny Plan Subskrypcyjny.

6. Po upływie Okresu Próbnego Użytkownik ma prawo skorzystać z Okresu Subskrypcyjnego pod warunkiem opłacenia z góry Opłaty Subskrypcyjnej na Okres Subskrypcyjny. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany wybrać Plan Subskrypcyjny dla swojego Konta oraz dokonać pełnej rejestracji i dodatkowo podać:

a. w przypadku osoby fizycznej – imiona i nazwisko; adres zamieszkania na pobyt stały; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

b.  w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznała osobowość prawną – nazwę firmy; NIP; adres siedziby; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby.

7. Od momentu odnotowania przez Operatora zapłaty Operator w przeciągu 3 dni roboczych udostępni w Panelu Ustawień Konta lub wyśle na adres mailowy podany jako adres korespondencyjny dla danego Konta, fakturę VAT. Właściciel Konta akceptując Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur VAT drogą elektroniczną, w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

8. Przed zakończeniem opłaconego Okresu Subskrypcyjnego Użytkownik, jeżeli chce w dalszy ciągu korzystać z Usługi, jest zobowiązany do opłacenia z góry Opłaty Subskrypcyjnej za kolejny Okres Subskrypcyjny. Uiszczenie Opłaty Subskrypcyjnej w terminie, powodować będzie rozpoczęcie nowego Okresu Subskrypcyjnego.

9. Nieuiszczenie z góry Opłaty Subskrypcyjnej na kolejny Okres Subskrypcyjny skutkować będzie automatycznym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta po upływie opłaconego Okresu Subskrypcyjnego. Dokonanie przez Użytkownika wpłaty Opłaty Subskrypcyjnej w terminie 14 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie natychmiastowym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

10. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Subskrypcyjnego, z zastrzeżeniem treści ustępu 9 powyżej. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Subskrypcyjnego, Użytkownik może korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia opłaconego Okresu Subskrypcyjnego, lecz nie przysługuje mu prawo do zwrotu uiszczonej Opłaty Subskrypcyjnej.

11. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.

12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.

13. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.

14. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w trakcie Okresu Próbnego, jeżeli:

a. podejmie usprawiedliwioną wątpliwość, że Użytkownik dokonał aktywacji Konta po raz kolejny, po uprzednim usunięciu jego Konta z uwagi na upływ Okresu Próbnego;

b. zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.

3. Operator wykonując dla Użytkownika Usługę nie gwarantuje realizacji wszystkich połączeń typu audio, audio-wizualnych, tekstowych, mailowych w przypadku nieprawidłowego wykonania Umowy przez Użytkownika lub problemów technicznych, które powstały z przyczyn nie leżących po stronie Operatora (np. problemy techniczne po stronie Odwiedzającego, na Witrynie lub u dostawcy Internetu).

4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmodyfikowania Usług, zwłaszcza do ich aktualizowania oraz do modyfikacji lub wymiany sprzętu i oprogramowania stosowanego do świadczenia Usług, pod warunkiem, że nie będzie się to negatywnie odznaczać się na świadczeniu Usług.

5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie niewłaściwego oprogramowania lub urządzeń;

b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (w szczególności do Odwiedzających), podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;

c. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;

d. niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

e. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;

f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Operatora; w przypadku cytowania lub publikowania danych uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi przez Operatora, Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo podawać źródło pochodzenia pozyskanych danych w sugerowanej formie: „*Źródło: https://FullCall.com”.

6. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika, w szczególności danych osobowych w związku ze świadczonymi Usługami.

7. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Odwiedzających w ramach korzystania z Usług lub komentarze pozostawione przez Odwiedzających Witrynę.

8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Operator może rozwiązać Umowę, zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu lub ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Operator posiada uzasadnione podejrzenie lub uzyskał informację o naruszeniu przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.

10. Operator może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili, bez określania przyczyny oraz bez żadnych terminów wypowiedzenia. W takim przypadku prawo do Usługi wygasa natychmiastowo, a Operator zwraca Użytkownikowi część Opłaty Subskrypcyjnej odpowiadającej okresowi o jaki Umowa została skrócona ze względu na jej wypowiedzenie przez Operatora.

11. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.

12. Właściciel Konta może w każdym czasie dostępności Serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie. W przypadku usunięcia Konta na wniosek Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Opłat Subskrypcyjnych za niewykorzystany okres.

13. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. Zgodnie z zapisem w umowie jej podpisanie oznacza akceptację postanowień regulaminu.

OPŁATY

1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu jest odpłatne, z wyjątkiem Okresu Próbnego oraz darmowego konta o nazwie „Freemium – pakiet darmowy 0 pln”.

2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Subskrypcyjnych oraz parametrach poszczególnych Planów Subskrypcyjnych znajdują się w Cenniku zamieszczonym stronie https://FullCall.com/cennik. Wszelki kwoty podane w Cenniku są kwotami netto, do których Operator doliczy podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Opłaty Subskrypcyjne są wnoszone z góry za kolejne Okresy Subskrypcyjne, chyba że odrębna umowa o współpracy zawarta między Operatorem, a Użytkownikiem wprowadza inny tryb opłat.

4. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Subskrypcyjnego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Subskrypcyjny kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Subskrypcyjny, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.

5. Opłatę Subskrypcyjną stanowią:

a. Opłata za wybrany Plan Subskrypcyjny,

b. Opłaty za dodatkową ilość połączeń lub minut do wykorzystania zamówioną dodatkowo przez Właściciela Konta,

c. Opłaty za inne funkcje opisane na stronie https://FullCall.com/cennik zamówione dodatkowo przez Właściciela Konta.

6. Ulepszenie Parametrów Konta może być dokonane w dowolnej chwili i uznaje się za ważne w momencie opłacenia dodatkowych opłat o wysokości określonej w Panelu Ustawień Konta i przedstawionej Administratorowi Konta. Dodatkowa opłata wyliczana jest jako miesięczna cena Ulepszenia Parametrów Konta zmniejszona proporcjonalnie o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia bieżącego Okresu Subskrypcyjnego.

7. Ulepszenie Parametrów Konta, o których mowa powyżej, jest dokonywane przez Administratora Konta w Panelu Ustawień Konta i może być przez niego w dowolnej chwili odwołane.

8. Opłacenie Opłaty Subskrypcyjnej można wykonać wyłącznie poprzez płatność kartą debetową lub kredytową.

9. Poprzez dokonanie Opłaty Subskrypcyjnej, Użytkownik jednocześnie zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub konta bankowego za całość należnych opłat w danym Okresie Subskrypcyjnym. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Operatora zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.

10. Opłata Subskrypcyjna za każdy kolejny Okres Subskrypcyjny będzie pobierana automatycznie, do momentu zgłoszenia chęci rezygnacji z Usługi przez Właściciela Konta. Rezygnacja taka powinna być zgłoszona na adres e-mail rezygnacja @ FullCall.pl najpóźniej na 7 dni przed początkiem nowego Okresu Subskrypcyjnego.

11. Administrator Konta w Panelu Ustawień Konta ma dostęp do informacji w jaki sposób dokonać Opłaty Subskrypcyjnej.

12. Administrator Konta może wystąpić do Serwisu o zmianę Planu Subskrypcyjnego. Zmiana Planu Subskrypcyjnego jest skuteczna od momentu opłacenia przez Administratora Konta opłaty za uruchomienie wybranego Planu Subskrypcyjnego zmniejszoną proporcjonalnie o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia bieżącego Okresu Subskrypcyjnego. Wysokość opłaty będzie przedstawiona Administratorowi Konta w Panelu Ustawień Konta. W przypadku, gdy nowy Plan Subskrypcyjny będzie tańszy od starego, zmiana obowiązywać dopiero od kolejnego Okresu Subskrypcyjnego, następującego po Okresie Subskrypcyjnym w którym taką zmianę zgłoszono.

13. Wszelkie zmiany w cenniku Opłat Subskrypcyjnych będą ogłaszane na stronie https://FullCall.com/cennik oraz będą obowiązywać Właściciela Konta dopiero od następnego Okresu Subskrypcyjnego. Właściciel Konta, jeśli nie akceptuje nowego cennika, może zrezygnować z korzystania z Serwisu przed rozpoczęciem nowego Okresu Subskrypcyjnego, w którym będzie obowiązywać nowy cennik.

PRZERWY TECHNICZNE

1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.

2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Właściciel Konta ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Subskrypcyjnego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

PLIKI COOKIES

1. Operator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów.

2. Operator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: analizy i polepszania jakości Usług, celach statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.

3. Operator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Operator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

a. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

b. Opera: https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/,

c. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11,

d. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl .

6. Operator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I ZGODACH MARKETINGOWYCH

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu i korzystanie z Usług może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator tj. RES Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Gliwicach (adres ul. Łabędzka 47, 44-121 Gliwice) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000302798 posiadającą NIP: 9691525536 oraz numer identyfikacyjny REGON: 240943365, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora w celu realizacji Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „Rozporządzeniem”).

4. Dane osobowe Użytkownika, mogą być także wykorzystywane w innych celach niż wskazane w punkcie poprzednim, po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na ich przetwarzanie w takim celu. W wypadku udzielenia takiej zgody, Użytkownikowi będzie przysługiwać w każdej chwili prawo do jej cofnięcia.

5. Właściciel Konta akceptując Regulamin wyraża zgodę, aby Operator prezentował jego nazwę, firmę bądź logo w portfolio Klientów.

6. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu i Usług tj. w szczególności: imiona i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania na pobyt stały, adres do korespondencyjny, numer telefonu.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz do 6 lat od daty wystawienia ostatniego rachunku lub faktury wystawionej z tytułu świadczenia Usług.

8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług i realizacji Usług na rzecz Użytkowników.

9. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz partnerzy Operatora, z którymi współpracuje on w celu realizacji Usług na rzecz Użytkowników.

10. Użytkownicy mają prawo do żądania od Operatora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych.

11. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

12. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego dla ochrony danych osobowych.

13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom przysługują prawa wskazane w art. 7 ust. 3, art. 15 – 22, art. 77 Rozporządzenia.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel Konta jako administrator danych osobowych Odwiedzających, z którymi on lub inni Użytkownicy Konta komunikują się za pośrednictwem Witryny z wykorzystaniem Konta, powierza Operatorowi, w trybie art. 28 Rozporządzenia, przetwarzanie danych osobowych Odwiedzających, w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia Usług na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Operator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Operator oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

4. Właściciel Konta upoważnia Operatora do przetwarzania danych osobowych Odwiedzających w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny. Operator jest uprawniony przekazywać powierzone przez Właściciela Konta dane osobowe odbiorcom jakimi są inni Użytkownicy Konta.

5. Operator zobowiązany jest:

a. przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia;

b. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;

c. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;

d. odebrać od osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych osobowych, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Operatora, jak i po ustaniu tego zatrudnienia;

e. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usunąć przetwarzane dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;

f. w miarę możliwości, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania oraz dostępnych Operatorowi informacji pomagać Właścicielowi Konta w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia;

g. po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłaszać je Właścicielowi Konta.

6. Właściciel Konta zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Operatora przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. Właściciel Konta realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Operatora i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem. Operator zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Właściciela Konta nie krótszym niż 7 dni.

7. Operator udostępnia Właścicielowi Konta wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

8. Operator może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uprzednim zawiadomieniu Właściciela Konta, któremu przysługuje prawo sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Operatora w niniejszym Regulaminie.

9. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Właściciela Konta danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Operatora prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Operator. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Właściciela Konta o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

10. Operator jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Regulaminu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

11. Operator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Właściciela Konta o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Operatora danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Operatora, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez Operatora tych danych osobowych.

12. Dane osobowe są powierzone Operatorowi na czas świadczenia Usług. Po zakończeniu ich świadczenia Użytkownik może dokonać wykonać kopię powierzonych danych osobowych będących w posiadaniu Operatora. Po upływie 14 dni od zakończenia Umowy Operator jest uprawniony do usunięcia powierzonych mu przez Właściciela Konta danych osobowych niezależnie od tego, czy Użytkownik wykonał kopię tych danych. Operator usunie wszelkie powierzone mu dane osobowe po upływie ww. terminu, o ile nie będzie zobowiązany do dalszego ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej reklamacja @ FullCall.pl lub na adres korespondencyjny: RES Polska Sp. z o. o. ul. Łabędzka 47, 44-121 Gliwice z dopiskiem „Reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.

4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.

6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres pomoc @ FullCall.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranności, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres pomoc @ FullCall.pl

2. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji, poprzez Panelu Ustawień Konta lub na podany przez Administratora Konta nr telefonu do kontaktu.

3. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu lub przez kontakt na adres pomoc @ FullCall.pl

5. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Subskrypcyjnego.